Tuesday, 17 January 2012

இளிப்புகள்

பல வேடதாரிகளின்
மேடையாக இருக்கிறது
காலம்
பல்லிளுப்புகளும் பாசாங்குகளும்
கடவு சீட்டாக
 
வசீகர இளிப்பு
ஒய்யார இளிப்பு
சொத்தை இளிப்பு என
வகைவகையாக கிடைக்கின்றன
இளிப்புகளும்
 
வசீகர இளிப்புகள்
ரசிக்கப்பட்டாலும்
வசப்படுத்துபவை என
அஞ்சப்படுகின்றன
 
 
ஒய்யார இளிப்புகள்
வகை அறியப்பட்டவுடன்
விலக்கப்படுகின்றன
பதில் இளிப்புகளுடன்
 
 
சொத்தை இளிப்புகள்
வேடிக்கை செய்யப்படுகின்றன
பொருட்டாகவே இல்லாதவை போல்
பாவிக்கப்படுகின்றன
 
 
ஆனாலும்
சொத்தை இளிப்புகள்
பெரும் மேடைகளில் வீற்றிருக்கின்றன
அலங்காரமாக .
 எது கருதியோ
இவை போதுமென்றே
ஏற்றிவைக்கிறார்கள்
மேடைக்கு உரியவர்களும்
 
 
தத்தம் பாசாங்குகள்
இவற்றினூடே பரிமளிக்கக்கூடும்
என்ற ஆவலினாலும்...
அவ்விளிப்புகளும்
இப்பாசாங்கு அறியாதது போல்
கொலுவிருக்கின்றன
வசீகரங்களுக்கான வெளியை
விழுங்கியபடி ,
 
என்றோ ஒரு மெய்நாளில்
இவ்விளிப்புகளை விலக்க நேரிடும் போது
மேடையும் காலமும்
இவற்றினுடையதென மாறியிருக்கின்றன
 
 
இம்மேடையில்
இனி ஒண்டவும் இடமில்லை என
தவிர்த்து ஒதுங்குகின்றன
பிற இளிப்புகளும் பாசாங்குகளும்
சாலையோரங்களில் அன்றாடம்
மண்டிக் கிடக்கின்றன  
நிராகரிப்புகளாக......